Pradžia Paslaugos

Įstaigos rekvizitai

VšĮ Varėnos pirminės sveikatos
priežiūros centras
Adresas: M. K.Čiurlionio g. 61 
65219 Varėna
JAK 184639460
Duomenys kaupiami JAR
Tel. (8 310) 51 608 (registratūra)
Faks. (8 310) 53 765
Išankstinės registracijos atšaukimas:
(8 310) 32 060

El. p. sekretore@varenos-poliklinika.lt

LankytojaiPaslaugos PDF Spausdinti El. paštas
Trečiadienis, 31 Spalis 2018 10:19

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO POLIKLINIKOJE TVARKA

 1. 1. Poliklinikoje teikiamos pirminio lygio ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos.
 2. 2. Pirminio lygio nemokamos paslaugos teikiamos visiems pacientams, kurie yra prisirašiusių prie VšĮ Varėnos PSPC gyventojų sąraše ir teisės aktų nustatyta tvarka yra apdrausti ar apsidraudę privalomuoju sveikatos draudimu.
 3. 3. Registruotis pas pirminio lygio specialistus, šeimos gydytojus, terapeutus, pediatrus bei slaugytojus kiekvienas pacientas gali be siuntimo - registracija vykdoma eilės tvarka.
 4. 4. Be siuntimo nemokamai konsultuoja tik odos ir venerinių ligų specialistas.  Antrinio lygio konsultacijoms būtinas jūsų šeimos gydytojo siuntimas. Apie įstaigoje teikiamas antrinio lygio paslaugas galite sužinoti registratūroje prie 3 langelio. Pacientas savo iniciatyva (neturėdamas siuntimo) sumokėjęs už II lygio specialisto konsultaciją, gali kreiptis ir gauti pageidaujamo gydytojo specialisto konsultaciją.
 5. 5. Poliklinika teikia mokamas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių teikimą ir apmokėjimą už jas reglamentuoja LR teisės aktai ir VšĮ Varėnos PSPC vyr. gydytojo įsakymai.
 6. 6. Būtinoji medicinos pagalba teikiama kiekvienam besikreipiančiam į VšĮ Varėnos PSPC, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos ir socialinių garantijų.
 7. 7. Teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas nepilnamečiams pacientams, privalo dalyvauti jų įstatyminiai atstovai, tačiau jie savo veiksmais neturi teisės trukdyti  dirbančiam personalui.
 8. 8. Atliekami profilaktiniai sveikatos patikrinimai: darbuotojui įsidarbinant ir jau dirbant, vairuotojams, dėl šaunamojo ginklo.

FINANSUOJAMOS IŠ VALSTYBĖS LĖŠŲ PROFILAKTINĖS SVEIKATOS PROGRAMOS

 1. Gimdos kaklelio vėžio ankstyvosios diagnostikos programa  skirta moterims nuo 25-60 metų amžiaus.
 2. Krūties vėžio ankstyvosios diagnostikos programa  skirta moterims nuo 50-69 metų amžiaus.
 3. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa skirta vytams nuo 50iki 75 m. ir vyrams nuo 45m., jei tėvai ir broliai sirgo priešinės liaukos vėžiu.
 4. Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programa skirta vyrams nuo 40 iki 55 metų ir moterims nuo 50 iki 65 metų.
 5. Storosios žarnos ir vėžio ankstyvosios diagnostikos programa skirta 50-74 metų amžiaus asmenims.
 6. Vaikų krūminių dantų dengimas silantais. Ši programa skirta vaikams nuo 6 iki 14 m.

NEMOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, JŲ TEIKIMO TVARKA VšĮ VARĖNOS PSPC

 1. VšĮ Varėnos PSPC teikiamos šios nemokamos paslaugos:

1.1. būtinoji medicinos pagalba;

1.2. ligų diagnozavimas ir jų gydymas pagal kompetenciją, gydymo tęstinumo užtikrinimas, slauga.

 1. Prevencinės medicinos paslaugos:

2.1.    sveikatos ugdymas ir ligų profilaktika,

2.2.    profilaktiniai gyventojų sveikatos patikrinimai,

2.3.    vaikų ir suaugusiųjų skiepijimas,

2.4.    naujagimių, kūdikių ir vaikų raidos stebėjimas,

2.5.    nėščiųjų stebėjimas.

 1. Sveikatos ugdymo paslaugos:

3.1.    pacientų slaugymas namuose nustatant individualius slaugos poreikius bei veiklos tvarką,

3.2.    Pacientų darbingumo medicininė ekspertizė, vadovaujantis laikinojo nedarbingumo ekspertizės taisyklėmis:

3.2.1.  laikinojo nedarbingumo pažymėjimų išdavimas;

3.2.2.  siuntimų į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT) pildymas.

 1. Odontologinės pagalbos teikimas bendrosios praktikos gydytojo odontologo kompetencijos ribose.
  1. Mirties konstatavimas ir mirties liudijimų išdavimas, jeigu mirties priežastys aiškios.
  2. Greitosios medicinos pagalbos paslaugos.
  3. Nemokamų paslaugų teikimo tvarka:

7.1.    būtinosios medicinos pagalbos paslaugos teikiamos nemokamai visiems LR gyventojams,

7.2.    kitos ambulatorinės paslaugos nemokamai teikiamos asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ir prisirašiusiems VšĮ Varėnos PSPC.

 

MOKAMŲ IR NEMOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS

 1. Nemokamos pirminės sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos:

1.1.    prie įstaigos ir jos gydytojų prisirašiusiems pacientams, apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu,

1.2.    asmenims, už kuriuos mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos (įmonių, įstaigų, organizacijų, ūkinių bendrijų ir kt.),

1.3.    asmenims, kurie patys moka privalomojo sveikatos draudimo įmokas (individualiųjų įmonių savininkai ir kt.),

1.4.    asmenims, apdraustiesiems valstybės lėšomis, kurių sąrašą reglamentuoja Privalomojo sveikatos draudimo įstatymas (šio įstatymo 5 straipsnio 4 dalis),

1.5.    Būtinoji medicinos pagalba teikiama visiems asmenims, neatsižvelgiant į draustumą privalomuoju sveikatos draudimu, apsilankymų įstaigoje skaičių, gyvenamąją vietą ir kitas aplinkybes. Būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarką ir apimtį nustato LR SAM 2004-04-08 įsakymas Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 55-1915),

1.6.    Kariams bei asmenims, sulaikytiems policijos, esantiems kardomojo kalinimo vietose, bei nuteistiesiems sveikatos priežiūros paslaugos apmokamos iš valstybės biudžeto ir teikiamos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

2. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos, jeigu:

1.1.    pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl paslaugų suteikimo,

1.2.    neturėdamas pirminės sveikatos priežiūros gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimo  pats kreipiasi į antro lygio sveikatos priežiūros įstaigą,

1.3.    pacientas pageidauja, kad jam būtų teikiamos papildomos paslaugos, t.y. paslaugos, kurias pasirenka pacientas ir jos nėra susijusios su pagrindinės ligos gydymu,

1.4.     teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, kurios išvardytos mokamų paslaugų sąraše ir nepriskirtos būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms,

1.5.    sveikatos priežiūros įstaiga yra išnaudojusi lėšas (lėšų limitą), numatytas sutartyje su teritorine ligonių kasa ir įstaigos administracija yra matomoje vietoje paskelbusi, kad laikinai, dėl lėšų trūkumo, negali teikti tam tikrų planinio gydymo paslaugų, o apdraustasis pacientas, norėdamas gauti paslaugą skubos tvarka, sutinka pats už ją sumokėti. Sutartyje su teritorine ligonių kasa yra numatyta, kad tais atvejais įstaiga privalo pacientus registruoti planinei sveikatos priežiūrai, nurodydama konkrečią paslaugų suteikimo datą ar įstaigas, kuriose pacientai greičiau gali gauti paslaugas,

1.6.    mokamos medicininės paslaugos teikiamos VšĮ Varėnos PSPC direktoriaus 2016-04-12 įsak. Nr. V-9 „ Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainų indeksavimo“ patvirtinta tvarka.

MOKĖJIMO UŽ  PASLAUGAS TVARKA

 

 1. Paciento sutikimas mokėti už asmens sveikatos paslaugas turi būti patvirtintas jo parašu Asmens sveikatos istorijoje ar (ir) mokamų paslaugų lape.
 2. Pacientui suteikiama informacija apie mokamą paslaugą, jos kainą, teikimo ir apmokėjimo tvarką.
 3. Pacientui sutikus mokėti už paslaugą pildomas mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų lapas, nurodant paslaugą ir jos kainą. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapą pasirašo gydytojas  ir pacientas.
 4. Pacientas už mokamas paslaugas sumoka VšĮ Varėnos PSPC kasoje (kab. 319).
 5. Mokėdamas kasoje pacientas pateikia mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapą ir gavus kasos čekį jį pateikia gydytojui.
 6. Mokamos paslaugos apskaitos lapas saugomas VšĮ Varėnos PSPC kasoje.
 7. Paslauga teikiama pacientui už ją sumokėjus.
 8. Apie mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimą atžymima ligonio Asmens ambulatorinėje kortelėje (F Nr.025/a).
 9. Jei pacientas nori papildomo tyrimo, jis moka papildomai (kainos nustatytos laboratorinių tyrimų atlikimo sutartyse). Atliekamo tyrimo paėmimo kaina  priklauso nuo tiriamosios medžiagos paėmimo metodikos (iš kurios vietos bus paimta medžiaga tyrimui: urogenitalijų nuograndų paėmimas, šlapimo surinkimas, kraujo paėmimas biocheminiams tyrimams, erkės ištraukimas ir kt). Tyrimo paėmimo kaina nustatyta, mokėjimo už paslaugas tvarkos priede: „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikiamų VšĮ Varėnos PSPC sąrašas ir kainos“.

10. Paciento mirties atveju, pinigai sumokėti už tyrimą ar gydymą, negrąžinami.

11. Lėšos, gautos už mokamas asmens sveiktos priežiūros paslaugas, apskaitomos spec. sąskaitoje.

12. Merkinės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė - kai pacientas yra išnaudojęs 120 kalendorinių dienų per metus gulėjimo trukmę, arba pacientas neatitinka SAM įsakyme nustatytų hospitalizavimo kriterijų, galima pasinaudoti mokamomis paslaugomis:

12.1.      pacientui sveikatos priežiūros paslauga teikiama pateikus rašytinį prašymą VšĮ Varėnos PSPC administracijai ir iš anksto apmokėjus už paslaugas VšĮ Varėnos PSPC kasoje arba  banko pavedimu.

12.2.      pacientui negavus visų apmokėtų sveikatos priežiūros paslaugų ( atsisakius paslaugų, mirus) pinigai grąžinami per 3 darbo dienas, pacientui arba jo artimiesiems pateikus rašytinį prašymą administracijos vardu.

12.3.      įstaiga, negalėdama teikti sveikatos priežiūros paslaugų, pacientą arba jo artimuosius  informuoja prieš 5 darbo dienas.

12.4.      pacientas, norintis atsisakyti teikiamų sveikatos  priežiūros paslaugų, informuoja VšĮ Varėnos administraciją prieš 5 darbo dienas.

DĖL VAIKŲ DANTŲ DENGIMO SILANTINĖMIS MEDŽIAGOMIS

 

LR Vyriausybės patvirtintoje Vaikų sveikatos 2004m. Programoje numatytas 6-8 metų amžiaus vaikų krūminių dantų dengimas silantinėmis medžiagomis.

Šios  procedūros tikslas – profilaktiškai apsaugoti 6-8 metų vaikų nuolatinius sveikus pirmuosius krūminius dantis nuo dantų ėduonies.

Vaikų dantų dengimą silantais organizuoja rajono savivaldybės gydytoja ir jis yra vykdomas nemokamai ( finansuojant Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis). Organizuotų vaikų dantų patikrinimas ir padengimas silantais vykdomas pagal iš anksto poliklinikos su ugdymo įstaiga suderintą grafiką, o neorganizuotus vaikus tėvai atsiveda patys.

Informaciją telefonu teikiame:

- VšĮ Varėnos PSPC odontologijos registratūroje tel. 3-20-60 nuo 800-1600 val.;

- Valkininkų ambulatorijoje tel. 5-61-74;

- Merkinės ambulatorijoje tel. 5-71-22;

 


 

VšĮ Varėnos PSPC nuotolinių paslaugų teikimo tvarkos aprašas

 

Atnaujinta Pirmadienis, 19 Lapkritis 2018 11:03